Zápis zastupitelstva z 29.12.2022 (pdf 149kB)

Zápis zastupitelstva z 24.11.2022 (pdf 166kB)

Zápis zastupitelstva z 27.10.2022 (pdf 121kB)

Zápis z ustavujícího zastupitelstva z 20.10.2022(pdf 175kB)

Zápis  zastupitelstva z 22.9.2022(117kB)

Zápis  zastupitelstva z 24.8.2022(120kB)

Zápis  zastupitelstva z 28.7.2022(121kB)

Zápis  zastupitelstva z 2.6.2022(102kB)

Zápis  zastupitelstva z 26.5.2022(130kB)

Zápis  zastupitelstva z 28.4.2022(115kB)

Zápis  zastupitelstva z 31.3.2022(119kB)

Zápis  zastupitelstva z 24.2.2022(113kB)

Zápis  zastupitelstva z 27.1.2022(112kB)

Zápis  zastupitelstva z 30.12.2021(143kB)

Zápis  zastupitelstva z 2.12.2021(94kB)

Zápis  zastupitelstva z 25.11.2021(66kB)

Zápis  zastupitelstva z 28.10.2021(120kB)

Zápis  zastupitelstva z 23.9.2021(122kB)

Zápis  zastupitelstva z 24.6.2021(106kB)

Zápis  zastupitelstva z 27.5.2021(119kB)

Zápis  zastupitelstva z 29.4.2021(129kB)

Zápis  zastupitelstva z 25.2.2021(119kB)

Zápis  zastupitelstva z 30.12.2020(147kB)

Zápis  zastupitelstva z 29.4.2021(93kB)

 Zápis  zastupitelstva z 26.11.2020(113kB)

Zápis  zastupitelstva z 24.9.2020(104kB)

 Zápis  zastupitelstva z 27.8.2020(108kB)